Skip to product information
1 of 1

Thexton Universal Rear Shock Mounting Bolt Kit

Thexton Universal Rear Shock Mounting Bolt Kit

Regular price $ 15.95
Regular price Sale price $ 15.95
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.


  • Thexton Part No. 561
  • Thexton Universal Rear Shock Mounting Bolt Kit
  • Un-opened package
View full details

  •   Thexton Universal Rear Shock Mounting Bolt Kit. Part No. 561.  Thexton Manufacturing Company, Minneapolis MINN.

  • Product
    Thexton Universal Rear Shock Mounting Bolt Kit